Služby

 

CSS POSKYTUJE:

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálnu rehabilitácia - začleňovanie klientov do spoločnosti,
 • opatrovateľsko - ošetrovateľské činnosti
 • ubytovanie
 • stravovanie - sa poskytuje podľa stanovených stravných jednotiek s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

CSS ZABEZPEČUJE A VYTVÁRA PODMIENKY PRE:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmovú činnosť,
 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí
 • voľnočasovú činnosť
Naše služby

Dominantne realizované terapie a činnosti s klientmi:

Bazálna stimulácia:

Táto metóda umožňuje vnímať pacientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase.

Snoezelen:

je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám s vývinovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu, ľuďom s demenciou, a chronickými chorobami.

Sociálna terapia:

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov v najširšom význame. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky psychoterapie, socialnej práce, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a v jeho sociálnom systéme.

Muzikoterapia

Muzikoterapia:

Muzikoterapia predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia. Muzikoterapeutický proces slúži buď k nadobudnutiu zdravia, alebo k stabilizácii adaptácie na zdravotné či životné problémy a podporuje integráciu osobnosti. Muzikoterapia využíva cielene zvuk a hudbu v procese navodenia teraputickej zmeny - význam zvuku a hudby v muzikoterapeutickom procese osvetľuje a cielene s nimi pracuje.

Muzikoterapia

Canisterapia

Canisterapia znamená liečebné pôsobenie pomocou psa. Táto špeciálna liečebná terapia spočíva vo využití pozitívneho vplyvu psa na psychické, fyzické, aj emocionálne zdravie človeka. Canisterapia sa využíva pri liečbe ľudí všetkých vekových kategórií, od malých detí po seniorov a pri rôznych zdravotných problémoch. Terapia má výborné využitie aj napríklad pre telesne postihnutých s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, epilepsiou, kedy sa zlepšuje jemná a hrubá motorika a celkovo pohybové ústrojenstvo týchto ľudí.

Fyzikálna terapia:

Fyzikálna terapia je liečebný systém, ktorý využíva účinky rozličných druhov fyzikálnych javov a vplyvov na ľudský organizmus. Jedná sa o využívanie fyzikálnych podnetov, ktoré vyvolávajú v organizme požadované zmeny.

Muzikoterapia

Činnostná terapia:

sa prostredníctvom zapájania človeka do zmysluplných a tvorivých činností snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie.

Arteterapia:

je aktivita využívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sabavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnúť odstránenie alebo zmierenie ťažkostí zdravotne postihnutého človeka.

Muzikoterapia

Vyššie uvedené činnosti a aktivity s klientmi sú realizované na oddeleniach: A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, D1, D2. V CSS je vytvorená i elokovaná trieda Praktickej školy.